Kiểm Toán & Kế Toán

Kiểm toán Báo cáo Tài chính là năng lực cốt lõi của DCPA. Với hơn 100 khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế và luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

DCPA giúp thực hiện yêu cầu kiểm toán bắt buộc theo luật quy định đối với các đối tượng khách hàng như sau: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), công ty đại chúng (niêm yết và không niêm yết), doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, DCPA còn cung cấp các dịch vụ kiểm toán/ đảm bảo không bắt buộc như: Kiểm toán báo cáo lập theo IRFS (chuẩn mực kế toán quốc tế), soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ thỏa thuận trước.

Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc chính sau:

  • Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.
  • Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.
  • Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán.
  • Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam.
  • Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

CÁCH TIẾP CẬN KIỂM TOÁN ƯU VIỆT

Đội ngũ kiểm toán của chúng tôi sẽ làm việc sát sao với khách hàng. Cùng với những kiến thức vững chắc và am hiểu sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ mang lại cho khách hàng những hiểu biết chuyên sâu về công tác kế toán và những thay đổi của môi trường luật pháp liên quan. Nhờ đó, chúng tôi có thể lập kế hoạch kiểm toán chi tiết và đầy đủ bằng phương pháp tiếp cận tối ưu nhất, cho phép xác định những rủi ro đã hoặc có thể xảy ra nhằm giúp đánh giá, tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ hiện có của khách hàng.

Vì hoạt động kinh doanh của từng khách hàng có đặc thù riêng, các chuyên gia của chúng tôi sẽ phối hợp với khách hàng xây dựng một phương pháp tiếp cận kiểm toán riêng biệt cho từng khách hàng. Sau khi hiểu được công việc kinh doanh của khách hàng, chúng tôi sẽ chỉ ra những lĩnh vực rủi ro tiềm ẩn, kiểm tra để đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu lực và nếu xác định được những yếu kém của hệ thống này, chúng tôi sẽ đưa ra những khuyến nghị khắc phục.

Vượt ra khỏi những yêu cầu kiểm toán theo luật định, chúng tôi còn giúp khách hàng đáp ứng những đòi hỏi đa dạng từ các bên hữu quan quan trọng như hội đồng quản trị, ban giám đốc, bên cho vay cũng như các cổ đông góp vốn. Kết quả kiểm toán sẽ giúp nâng cao uy tín của khách hàng trong môi trường kinh doanh ngày càng khắt khe.

GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÁNG KỂ

Bước cuối cùng của qui trình kiểm toán, chúng tôi sẽ đánh giá các nguyên tắc và các ước tính kế toán mà khách hàng sử dụng lập báo cáo tài chính. Dựa trên sự phân tích tỉ mỉ, DCPA sẽ cung cấp cho khách hàng của mình những tư vấn hữu ích trong kinh doanh và giúp khách hàng nhận thức rõ, tăng cường những điểm mạnh của mình và khai thác những giải pháp hay của đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho khách hàng những phát hiện và giải pháp liên quan đến các điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Chúng tôi gọi đó là các khuyến nghị tập trung vào kinh doanh, được đưa vào Thư Quản lý và gửi cho khách hàng cùng với báo cáo kiểm toán.